ForumCacak
Dobrodošli na^^CACAK FORUM^^.

Da bi videli kompletan sadržaj foruma, morate se registrovati ili ulogovati!

Navigacija

Pogledaj šta je novo na forumu

Welcome!

Kao registrovani član Cacak foruma , vi možete učestovati u diskusijama, razmenjivati privatne poruke sa drugim članovima naše zajednice. Pre svega, jedino kao registrovani član možete imati pun pristup forumu, odnosno videti njegov celokupan sadržaj!


Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se


Olimpijski mit o stvaranju svijeta
   • Please log in to reply

  Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

  #1

  Dragan

  Dragan
  Verni član
  Verni član
  taj Sub 23 Okt 2010 - 14:07
  U poĉetku svih stvari Majka Zemlja izdigla se iz Haosa i rodila u snu
  Urana. Gledajući je s ljubavlju sa planine, Uran prosu plodnu kišu na
  njene tajne pukotine, i ona porodi travu, cveće i drveće, zajedno sa
  zverinjem i pticama. Ova kiša uĉini da poteknu reke i da se šupljine
  ispune vodom, te tako postadoše mora i jezera.
  b) Njena prva deca — poluljudi — behu storuki dţinovi Brijarej, Gig i Kot. Zatim se pojaviše tri
  jednooka
  kiklopa, koji su bili graditelji dţinovskih zidova i majstori kovaĉi,
  najpre u Trakiji, a kasnije na Kreti i u Zikiji.1 Njihove sinove je
  Odisej susreo na Siciliji.2 Kiklopi su se zvali Bront, Sterop i Argej, a
  njihovi duhovi su obitavali u vulkanskim grotlima Etne sve dok ih
  Apolon nije poubijao da bi osvetio smrt Asklepija.
  c) Libijci,
  meĊutim, smatraju. da se Garamant rodio pre storukih, i da je, kad se
  digao iz ravnice, ponudio Majci Zemlji slatki ţir na ţrtvu.3
  1. Apolodor: I, l—l; Euripid: Chrysippus, navodi ga Sekst Empiriic, str. 751; Lukretije: I, 250 1 II, 991;
  2. Homer: Odiseja IX, 106—566; Apolodor: III, 10, 4;
  3. Apolontie sa Roda: IV, 1493; Pindar: Fragment 84, Izd. Bergk.

  1.
  Ovaj patrijarhalni mit o Uranu opšte je prihvaćen u vreme olimpijskog
  religioznog sistema. Uran, ĉije je ime poĉelo da znaĉi »nebo«, zauzeo
  je, izgleda, poloţaj Prvog Oca pošto je poistovećen sa pastirskim bogom
  Varunom, jednim arijskim muškim trojstvom. Njegovo grĉko ime je oblik
  muškog roda od Urana »kraljica planina«, "kraljica leta«, "kraljica
  vetrova-" ili ''kraljica divljih volova'', a Urana je bila orgastiĉka
  boginja leta. Uranova ţenidba s Majkom Zemljom obeleţava rano helensko
  nadiranje u severnu Grĉku, što je dalo povoda Varunovim oboţavaocima da
  ga smatraju ocem starosedelaĉkih plemena, iako su ga priznali sinom
  Majke Zemlje. Prema ispravci ovog mita, zabeleţenoj kod Apolodora,
  Zemlja i Nebo su se odvojili u smrtnoj zavadi, a zatim se ponovo
  sjedinili u ljubavi. Ovo se pominje i kod Euripida (Mudra Melanipa,
  fragment 484, izd. Nauck) i kod Apolonija sa Roda (Argonautica I, 494).
  Borba na smrt oznaĉavala je sukob 15
  matrijarhata i patrijarhata
  izazvanog prodorom Helena. Gig ("roĊeni od zemlje«) ima još jedan oblik
  gigas ("dţin"), a dţinove su u mitografiji vezivali za planine severne
  Grĉke. Brijarej (''jaki'') nazvan je još i Ajgajon (Ilijada I. 403), i
  njegov narod moţe biti libijsko-traĉki, a Egejsko more dobilo je ime po
  njihovoj boginji, kozi Ajgis (vidi 8, 1). Kot je rodonaĉelnik Kotijaca,
  koji su se klanjali orgastiĉkoj boginji Kotiti i širili njen kult po
  Trakiji i duţ severozapadne Evrope. Ovo pleme nosi naziv »storuki«,
  verovatno zbog toga što su sveštenice bile organizovane u druţine od
  pedeset, kao danaide i nereide, a moţda i zato što su muškarci bili
  organizovani u ratniĉke grupe od stotinu kao rani Rimljani.

  2.
  Kiklopi su, izgleda, bili strukovno udruţenje helenskih kovaĉa bronze.
  Kiklopi znaĉi »prstenooki«, jer su, izgleda, imali prstenast znak
  tetoviran na ĉelu u ĉast sunca, izvora vatre za topionice; Traĉani se
  tetoviraju sve do u klasiĉna vremena (vidi 28, 2). Koncentriĉni krugovi
  su deo misterije kovaĉkog zanata; da bi iskovao posude, štitove ili
  obredne maske, kovaĉ je upisivao krug oko centra na pljosnatom disku na
  kome je radio. Kiklopi su nazvani jednookima i zbog toga što su kovaĉi
  zatvarali jedno oko da bi ga zaštitili od varnica. Kasnije im se poreklo
  zaboravilo, a mitografi su ih u mašti smestili u grotlo Etne, da bi
  objasnili odakle potiĉu dim i vatra koji, kuljaju iz kratera (vidi 35,
  1). Postojala je bliska kulturna veza izmeĊu Trakije, Krete i Likije.
  Kiklopi su biili poznati u svim ovim zemljama. Rana helenska kultura
  dopirala je i do Sicilije; ali, kako je Samuel Batler prvi pretpostavio,
  vrlo je verovatno da Odisejev boravak na Siciliji objašnjava i tamošnje
  prisustvo Kiklopa (vidi 170, b). Imena Bront (''grom''), Sterop
  (''munja'') i Argej (''sjaj'') su kasnije izmišljena.

  3. Garamant
  je rodonaĉelnik libijskih Garamantijaca, koji su zauzeli oazu Dţado,
  juţno od Fezana. Njih je pokorio rimski general Balbus, devetnaeste
  godine pre naše ere. Smatra se da su kušitsko--berberskog soja i da su u
  drugom veku pre naše ere podlegli Lemta-Berberima. Kasnije su se
  stopili sa crnim uroĊenicima na juţnoj obali Gornjeg Nigera i usvojili
  njihov jezik. Odrţali su se do današnjih dana u jednom selu imenom
  Koromanc. »Garamante« se izvodi iz reĉi gara, man i te, što znaĉi »ljudi
  drţave Gara«. Izgleda da je Gara boginja Ker ili »Q Re« ili »Kar« (vidi
  82, 6 i 86, 2), po kojoj su Karijci dobili ime, a vezuju je za
  pĉelarstvo. Pitomi ţir, glavna hrana u antiĉkom svetu, prethodio je
  ţitaricama i uspevao u Libiji. Garamantsko naselje
  Amon bilo je
  vezano sa naseobinom Dodona u severnoj Grĉkoj verskim savezom, koji, po
  reĉima Ser Flindersa Petrija, verovatno vodi poreklo iz ranog trećeg
  milenijuma pre naše ere. Oba su mesta imala kao svetilište po jedan
  stari hrast (vidi 51, a). Herodot opisuje Garamantijce kao miroljubive
  ali veoma snaţne ljude koji su negovali urminu palmu, gajili zito i
  ĉuvali stoku (IV, 174 i 183).

  http://www.soulmate-forum.com/index.php

  Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]  Dozvole ovog foruma:
  Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu